Welcome to Kui Society...

ลงชื่อเข้าใช้ (อีเมล) รหัสผ่าน
ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ลืมรหัสผ่าน
English | Thai
KuiSociety เป็นระบบสำหรับจัดการองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงนักวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านใดก็ตาม

ประกาศกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2556

  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ  อาทิเช่น  การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก  ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่างๆ ของไทย  เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
Email :
chotirak@most.go.th

 

----------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานพร้อมด้วยนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555"(Thailand Research Expo 2012) ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะ(20 คนขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์การเดินทางตามแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555

website ::
www.researchexpo.nrct.go.th

www.nrct.go.th

----------------------------------------------------

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

----------------------------------------------------

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แกภาคอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

----------------------------------------------------

 วารสารคุยซายน์ปีที่ 2]

                    

                       ฉบับที่ 7 (ล่าสุด)

                                   

                ฉบับที่ 6                   ฉบับที่ 5 

           image        image

                ฉบับที่ 4                    ฉบับที่ 3

           image        image 

                  ฉบับที่ 2                   ฉบับที่ 1

 

สามารถดาวโหลดได้ที่ http://kui.most.go.th/kuisci/journal

----------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่

"โปรแกรมเครือข่ายสังคมคุยและคุยซายน์"

ศูยน์สนับสนุนการใช้งานคุยซายน์ร่วมกับศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง "การบูรณาการด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ครั้งที่ 2) "

วันที่ 19 - 21 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                     

                                   http://kui.most.go.th/~pitak/seminar19.php

----------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมการอบรมคุยซายน์

โครงการสัมนา

"โปรแกรมเครือข่ายสังคมคุยและคุยซายน์"

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเทาทอง และหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

image

http://kui.most.go.th/~pitak/seminar24.php

----------------------------------------------

การอบรมคุยซายน์

" ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยบริหารจัดการการให้ทุนวิจัยในองค์กร "

ในงาน WUNCA 23

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 09.00-11.45 น.

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

image

http://kui.most.go.th/~pitak/wunca23.dwt.php

----------------------------------------------------

ข่าวประกาศจาก วช.

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554

----------------------------------------------------


สมัครสมาชิกใหม่
สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเริ่มสร้างเครือข่ายนักวิจัยได้ที่นี่

สมัครสมาชิก


สนับสนุนโดย

โปรแกรมคุยต่าง ๆ