ตอบแบบสอบถาม
ชื่อแบบสอบถาม:แบบประเมินelearn
คำชี้แจง:[กรอกคำชี้แจง]
หมายเหตุ :กรุณาตอบคำถามทุกข้อที่มีเครื่องหมาย **
ตอนที่ 1 :  ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
คำสั่ง : จงกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง
ข้อที่ 1 : เพศ**
ชาย
หญิง
ตอนที่ 2 :  ประเมินผลการอบรม
คำสั่ง : จงประเมินผลการอบรมตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 : จงเลือกระดับคะแนนในแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน**
หัวข้อดีมากดีปานกลางแย่แย่มาก
54321
สถานที่จัดอบรม
ความพร้อมของอุปกรณ์
วันและเวลาในการอบรม
มีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาการบรรยายได้อย่างชัดเจน
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/สัมมนา
การนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ความทันสมัยของเนื้อหาการใช้ระบบสารสนเทศห้องสมุด
การใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา
เนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ข้อคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียน
ความชัดเจนในการตอบคำถาม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
บุคลิกภาพของวิทยากร
วิทยากรมีความชัดเจนของน้ำเสียง
เทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร
การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
ความตรงต่อเวลาในการเข้า-ออกจากห้องฝึกอบรม
มีการส่งเสริมให้คิด และค้นคว้าเพิ่มเติม
การกระตุ้น หรือถกประเด็นเพื่อนำมาสู่การแลกเปลี่ยน
วิทยากรสนใจ และให้ความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม
ตอนที่ 3 :  ความคิดเห็นเพิ่มเติม
คำสั่ง : จงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 : สิ่งที่ท่านประทับใจวิทยากร**
ข้อที่ 2 : สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง **
ข้อที่ 3 : แสดงความคิดเห็นอื่นๆ**