ตอบแบบสอบถาม
ชื่อแบบสอบถาม:แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านโปรแกรม MS Office 2013 ของบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
คำชี้แจง:1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อหัวข้อดังกล่าวในระดับใด 2. โปรดทำเครื่องหมาย / ตามความจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับ 5 = มากที่สุด, ระดับ 4 = มาก, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ 2 = น้อย, ระดับ 1 = น้อยที่สุด
หมายเหตุ :กรุณาตอบคำถามทุกข้อที่มีเครื่องหมาย **
ตอนที่ 1 :  ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
คำสั่ง : จงกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง
ข้อที่ 1 : เพศ**
ชาย
หญิง
ข้อที่ 2 : ช่วงอายุ**
0 - 20
21 - 40
41 - 60
มากกว่า 60 ปี
ข้อที่ 3 : ระดับการศึกษา**
ม.6 / ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตอนที่ 2 :  ตอนที่2
คำสั่ง : จงประเมินผลการอบรมตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 : ด้านหัวข้อและเนื้อหาการบรรยาย **
หัวข้อดีมากดีปานกลางแย่แย่มาก
54321
หัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของท่าน
หัวข้อและเนื้อหามีความสอดคล้องกับงานที่ท่านทำอยู่
ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ก่อนการฝึกอบรม ระดับใด
ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา หลังการฝึกอบรม ระดับใด
เนื้อหา มีความข้าใจได้
หัวข้อและเนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะกับสถานการณ์
เนื้อหามีสาระและประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม
ข้อที่ 2 : ด้านวิทยากร**
หัวข้อดีมากดีปานกลางแย่แย่มาก
54321
วิทยากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย
การบรรยายมีลำดับขั้นตอนและความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เหมาะสม
มีการใช้เทคนิคและสื่อประกอบการบรรยายที่เหมาะสม
สามารถตอบปัญหา / ข้อสงสัยได้ชัดเจนตรงประเด็น
กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้อบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถาม
มีบุคลิกภาพที่เป็นกันเอง
รักษาเวลาในการบรรยายได้เหมาะสม
ท่านมีความพึงพอใจในหัวข้อและเนื้อหาการบรรยาย
ตอนที่ 3 :  ความคิดเห็นเพิ่มเติม
คำสั่ง : จงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 : จงกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความต้องการของท่าน**