ตอบแบบสอบถาม
ชื่อแบบสอบถาม:แบบประเมินสื่อเภสัชจลนศาสร์
คำชี้แจง:โปรดเลือกตามที่เป็นจริง
หมายเหตุ :กรุณาตอบคำถามทุกข้อที่มีเครื่องหมาย **
ตอนที่ 1 :  ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
คำสั่ง : จงกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง
ข้อที่ 1 : เพศ**
ชาย
หญิง
ข้อที่ 2 : สถาบันที่สังกัด**
ข้อที่ 3 : หลักสูตรที่สังกัด**
ตอนที่ 2 :  ประเมินการเรียนด้วยelearning
คำสั่ง : จงประเมินผลการเรียนด้วยelearningตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 : การออกแบบ**
หัวข้อดีมากดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง
54321
การออกแบบส่วนประกอบหน้าจอภาพ
ความเหมาะสมของการใช้สีและขนาดของตัวอักษร
ความเหมาะสมของการใช้สีและขนาดของภาพ
ความเหมาะสมของเสียงในการบรรยาย
เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในแต่ละส่วน
ความสอดคล้องของรูปภาพต่อปริมาณเนื้อหา
ข้อที่ 2 : เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง **
หัวข้อดีมากดีปานกลางพอใช้วรปรับปรุง
54321
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
ลำดับความยาก-ง่ายในการนำเสนอเนื้อหา
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับระดับผู้เรียน
การนำเข้าสู่บทเรียน
ความน่าสนใจในการดำเนินเรื่อง
ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ของคำบรรยาย
ข้อที่ 3 : แบบทดสอบและการประเมินผล**
หัวข้อดีมากดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง
54321
ความชัดเจนของคำสั่งหรือคำอธิบายขั้นตอนการทำแบบทดสอบ
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์
ความเหมาะสมของจำนวนแบบทดสอบแต่ละวัตถุประสงค์
รูปแบบการรายงานผลคะแนน
ข้อที่ 4 : การจัดการบทเรียน**
หัวข้อดีมากดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง
54321
การลำดับเนื้อหาให้ผู้เรียน
การปฏิสัมพันธ์ และการให้ผลตอบกลับ
การบันทึกกิจกรรมผู้เรียน
ความรวดเร็วในการเข้าถึงบทเรียน
ความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียน
ความต่อเนื่องของการนำเสนอบทเรียน
ความเหมาะสมของวิธีการสรุปบทเรียน
ตอนที่ 3 :  ความคิดเห็นเพิ่มเติม
คำสั่ง : จงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 : จงกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมตามความต้องการของท่าน**