ตอบแบบสอบถาม
ชื่อแบบสอบถาม:แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมการวิเคราะห์เครือข่ายประจำวิทยาลัย
คำชี้แจง:ขอให้เจ้าหน้าที่แอดมินทุกท่านหลังจากที่อบรมการวิเคราะห์เครือข่ายแล้ว ทำแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงการอบรมครั้งต่อไปให้ดีขึ้น
หมายเหตุ :กรุณาตอบคำถามทุกข้อที่มีเครื่องหมาย **
ตอนที่ 1 :  แสดงความคิดเห็น
คำสั่ง : ให้เลือกคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน
ข้อที่ 1 : เนื้อหาในการอบรมตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 2 : ความรู้จากการอบรมสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 3 : วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ตรงกับปัญหาได้**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 4 : เอกสารและเครื่องมือที่วิทยากรมอบให้สามารถช่วยตรวจสอบปัญหาได้**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 5 : วิทยากรมีความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 6 : วิทยากรสามารถวิเคราะห์ปัญหาเครือข่ายจาก Diagram ได้ถูกจุด**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 7 : วิทยากรสามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพจากอุปกรณ์ที่มีได้**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 8 : ระยะเวลาที่อบรมเพียงพอกับเนื้อหาที่อบรมเพียงใด**
5
4
3
2
1
ตอนที่ 2 :  ความรู้ก่อนและหลังการอบรม
คำสั่ง : ให้ผู้เข้าอบรมเลือกระดับความรู้ความเข้าใจ
ข้อที่ 1 : เรื่องความเข้าใจอุปกรณ์ wireless ก่อนอบรมท่านคิดว่ามีความเข้าใจดีอยู่แล้วหรือไม่**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 2 : วิเคราะห์ปัญหาเครือข่าย ก่อนอบรมท่านคิดว่ามีความเข้าใจดีอยู่แล้วหรือไม่ **
5
4
3
2
1
ข้อที่ 3 : เครื่องมือหรือ S/w ที่ใช้ในการอบรม**
5
4
3
2
1
ตอนที่ 3 :  ความต้องการเน้นเนื้อหาการอบรมในครั้งต่อไป
คำสั่ง : ให้แอดมินทุกท่านเลือกระดับเนื้อหาที่ควรเจาะลึกในครั้งต่อไป
ข้อที่ 1 : วิเคราะห์เครือข่าย**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 2 : การวิเคราะห์ปัญหาและ แก้ปัญหาระบบ wireless network**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 3 : ป้องกันการโจมตีภายนอก (xss, sql injection, Brute-Force)**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 4 : ป้องกันการโจมตีภายใน (Virus, worm)**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 5 : การตรวจสอบ packet ผิดปกติภายในเครือข่าย**
5
4
3
2
1
ข้อที่ 6 : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาหลังจากโดนโจมตี**
5
4
3
2
1
ตอนที่ 4 :  ความคิดเพิ่มเติม
คำสั่ง : แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อที่ 1 : แสดงความเพิ่มเติม**