ตอบแบบสอบถาม
ชื่อแบบสอบถาม:แบบสำรวจความพึงพอใจในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
คำชี้แจง:จงตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน
หมายเหตุ :กรุณาตอบคำถามทุกข้อที่มีเครื่องหมาย **
ตอนที่ 1 :  ลักษณะพื้นฐานของผู้ใช้บริการ
คำสั่ง : จงเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อที่ 1 : เพศ**
ชาย
หญิง
ข้อที่ 2 : อายุ**
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ข้อที่ 3 : ระดับการการศึกษา**
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
ตอนที่ 2 :  ความพึงพอใจในการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คำสั่ง : กรุณาระบุระดับความพึงพอใจที่ท่านในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 1 : สำรวจความพึงพอใจ **
หัวข้อมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
54321
1. ท่านมีความพึงพอใจในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม
2. ความเร็วในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใข้งานได้ดีตลอดเวลา
4. ความครอบคลุมของสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
5. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ดี
6. สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว
7. ความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ
8. มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้จัดการเรียนการสอนเป็นประจำ
9. ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการสนับสนุนบริหารจัดการผู้บริหาร
10.ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ตอนที่ 3 :  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำสั่ง : ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ข้อที่ 1 : ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง**